Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat má obzvláště vysokou prioritu pro vedení společnosti Mailboxde.cz s.r.o. provozující přepravní systém Mailboxde.cz. Použití internetových stránek společnosti Mailboxde.cz s.r.o. je v zásadě možné bez údajů o osobních údajích. Pokud si ovšem dotyčná osoba přeje využívat služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být zapotřebí zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně usilujeme o souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro společnost Mailboxde.cz s.r.o. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

Společnost Mailboxde.cz s.r.o. zavedla řadu technických a organizačních opatření jako správce, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá dotčená osoba svobodně předkládat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky nebo pozemní poštou.

1. Definice

Politika ochrany osobních údajů společnosti Mailboxde.cz s.r.o. je založena na podmínkách používaných evropskou směrnicí a regulačními orgány při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • b) dotčená osoba

  Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

  Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 • d) omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) profilování

  Profilování je technika automatizovaného zpracování údajů, která spočívá v použití „profilu“ na jednotlivce, zejména za účelem činit o dané osobě rozhodnutí nebo analyzovat či předvídat její osobní preference, chování nebo postoje. Technika profilování může mít dopad na příslušné osoby tím, že je zařazuje, často bez jejich vědomí, do předem definovaných kategorií.

 • f) pseudonymizace

  Pseudonymizace osobních údajů je proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje týkající se stejného jednotlivce, aniž by bylo nutné znát jeho totožnost. Údaje kódované pomocí klíče jsou klasickým příkladem pseudonymizace. Informace se týkají jednotlivců, kteří jsou označeni kódem, přičemž klíč spojující kódy s běžnými identifikátory těchto jednotlivců (jméno, datum narození, adresa apod.) se uchovává odděleně.

 • g) správce

  Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 • h) zpracovatel

  Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. 

 • i) příjemce

  Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g).

 • j) třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 • k) souhlas

  Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Osoba odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

Mailboxde.cz s.r.o.

Křižanská 195

460 10  Liberec 22

Česká republika

Tel.: +420 483 515 087, +420 731 271 712

E-mail: podpora@mailboxde.cz

Webová stránka: https://www.mailboxde.cz

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Bc. Ondřej Krabs

Mailboxde.cz s.r.o.

Křižanská 195

460 10  Liberec 22

Česká republika

Tel.: +420 483 515 087, +420 731 271 712

E-mail: ondrej.krabs@mailboxde.cz

Webová stránka: https://www.mailboxde.cz

Jakýkoli subjekt údajů se může kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů s jakýmikoli otázkami nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webová stránka společnosti Mailboxde.cz s.r.o. shromažďuje sérii obecných údajů a informací pokaždé, když je webová stránka navštěvována dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech (v tzv. lozích) serveru. Zaznamenány mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, ze které přístupový systém přistupuje k našim webovým stránkám (tzv. referenční služby), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k zabezpečení v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Mailboxde.cz s.r.o. nevyvozuje závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou požadovány hlavně proto, aby (1) poskytovaly obsah našich webových stránek správně, (2) optimalizovaly obsah našich webových stránek a na nich umístěnou reklamu, (3) zajistily dlouhodobé fungování informačních systémů a technologií našich webových stránek, jakož (4) poskytovaly orgánům činných v trestním řízení informace nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku. Proto Mailboxde.cz s.r.o. statisticky anonymně analyzuje shromažďované údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat naší společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na naší internetové stránce

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce údajů poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které mají být zaslány správci, jsou odvozeny z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány pouze pro vnitřní použití správcem a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit převod osobních údajů na jednoho nebo více zpracovatelů (jako je např. dopravce, poskytovatel poštovních služeb, logistický sklad Mailboxde.com GmbH), kteří rovněž používají osobní údaje pouze pro interní použití, které lze přiřadit zpracovateli.

Registrací na webových stránkách správce se ukládá IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí tak, aby se zabránilo zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožňují vyjasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce. Ke zveřejnění těchto údajů třetím stranám nedojde, pokud nenastane zákonná povinnost předat nebo zpřístupnit tato data donucovacím orgánům činných v trestním řízení.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit správci nabízet obsah nebo služby subjektu údajů, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům z důvodu povahy dané záležitosti. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit své osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat úplně vymazat z datového zdroje správce.

Správce údajů musí kdykoliv na požádání poskytnout každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje jsou uloženy o tomto subjektu. Kromě toho správce údajů opraví nebo smaže osobní údaje na žádost subjektu údajů, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti k jejich uchování (např. archivace daňových dokladů). V tomto ohledu jsou dotyčnému subjektu k dispozici zaměstnanci správce uvedení jako kontaktní osoby.

6. Komentáře na blogu nebo v sekci "Zkušenosti zákazníků" těchto internetových stránek

Mailboxde.cz s.r.o. poskytuje uživatelům příležitost nechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webových stránkách správce a stejně tak uživatel má možnost napsat zkušenost se službami správce  na jeho webových stránkách. Blog je webový portál obvykle přístupný veřejnosti, v němž jeden nebo více lidí, kteří jsou nazýváni blogery, může publikovat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář k článku zveřejněnému na těchto webových stránkách, jsou také ukládány a zveřejňovány komentáře subjektu údajů, informace o datu komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) subjektu údajů. Navíc je také zaznamenána IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. Toto ukládání adresy IP probíhá z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nelegální obsah prostřednictvím dané poznámky. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu správce údajů, aby mohl v případě porušení předpisů subjekt údajů vyloučit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, ledaže takový převod je vyžadován zákonem nebo slouží k obraně správce údajů.

7. Odběr komentářů v blogu na internetové stránce

Komentáře na blogu Mailboxde.cz s.r.o. mohou být odebírány třetími stranami. Zejména existuje možnost, že se komentující přihlásí ke komentářům, které následovaly po jeho komentářích k určitému blogu.

Pokud se dotyčná osoba rozhodne pro možnost odebírání nových komentářů, bude kontrolní systém odesílat automatický potvrzovací e-mail, aby zkontroloval, zda se vlastník zadané e-mailové adresy pro tuto volbu skutečně rozhodl. Možnost objednat komentáře může být kdykoli ukončena.

8. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo po dobu stanovenou evropskou směrnicí nebo nařízením nebo jiným zákonodárcem, pod jehož kontrolu spadá správce.

Není-li účel uchování dat použitelný nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

9. Práva dotčených osob

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo, jak to udělily evropské regulační orgány a regulační orgány, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si dotyčná osoba přeje využívat toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • b) Právo přístupu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účel zpracování,
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů,
  • ppříjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení délky dané doby,existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jej týkají, nebo omezení zpracování zpracovatelem odpovědným osobám nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování,
   existenci práva na odvolání vůči dozorovému orgánu,
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o zdroji dat,
  • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů.

  Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si zúčastněná strana přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoliv kontaktovat zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud si dotyčná osoba přeje využít svého práva na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat od správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování se nevyžaduje:

  • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
  • Subjekt údajů odvolává souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a postrádá jakýkoli jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů se odvolává proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů podává námitku ke zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle unijního práva nebo vnitrostátního práva, kterému podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídce služeb informační společnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud je některý z výše uvedených důvodů platný a dotčená osoba si přeje zajistit vymazání osobních údajů uložených u Mailboxde.cz s.r.o., mohou kdykoli kontaktovat zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Mailboxde.cz s.r.o. zajistí okamžité splnění požadavku na odstranění.

  Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení učiní přiměřené kroky včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, u kterých subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Zaměstnanec společnosti Mailboxde.cz s.r.o. zajistí potřebné kroky v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby byly vytvořeny, uplatňovány nebo obhájeny právní nároky.
  • Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody příslušné osoby.

  Pokud existuje jedna z výše uvedených podmínek a dotyčná osoba si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených u Mailboxde.cz s.r.o., mohou kdykoli kontaktovat zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Mailboxde.cz s.r.o. zahájí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskými směrnicemi a nařízeními k získání osobních údajů, které se jí týkají, poskytnuté subjektem údajů správci v strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Má také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 1 písm. B) 2 písm. A) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a zpracování prostřednictvím automatizovaných procesů, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

  Navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo obdržet, aby osobní údaje byly předávány přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky možné, a pokud ano to neovlivňuje práva a svobody druhých.

 • Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud ano, tak že nedojde k ovlivnění práva a svobody ostatních. Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat zaměstnance společnosti Mailboxde.cz s.r.o.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem, které se jí týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Mailboxde.cz s.r.o. již nebude zpracovávat osobní údaje v případě vznesení námitky, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo ochranu právních nároků.

 • Pokud Mailboxde.cz s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. V případě, že subjekt údajů má námitky proti Mailboxde.cz s.r.o. se zpracováním pro účely přímého marketingu, Mailboxde.cz s.r.o. již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má navíc z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů uskutečněných z důvodů veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva na námitku může subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance společnosti Mailboxde.cz s.r.o. Dotčená osoba je navíc osvobozena v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které uděluje evropská směrnice a zákonodárce, nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na ni právní účinek nebo se jí podobným způsobem významně dotýká; pokud není rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a tato právní úprava stanoví vhodná opatření zajistit práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů nebo 3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Mailboxde.cz s.r.o. zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod údajů a legitimních zájmů subjektu údajů a alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření svého názoru a napadnutí rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatňovat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Mailboxde.cz s.r.o.

 • i) Právo na odvolání souhlasu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

10. Ochrana dat u žádostí o pracovní místo

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů o zaměstnaní pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, kdy žadatel zašle podklady a žádost o zaměstnání na e-mail nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správci. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy mezi žadatelem a správcem, doklady o přihlášce se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud neexistují žádné jiné oprávněné zájmy správce proti vymazání.

11. Platební metody: Zásady ochrany osobních údajů při platbě přes PayPal a Global Payments Europe

Správce má na této webové stránce integrované komponenty od společnosti PayPal a Global Payments Europe. PayPal a Global Payments Europe jsou poskytovatelé online platebních služeb. U komponentů PayPal jsou platby prováděny prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které jsou virtuálními soukromými nebo podnikovými účty. Navíc má PayPal možnost zpracovávat virtuální platby prostřednictvím platebních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, a proto neexistuje klasické číslo účtu. Služba PayPal umožňuje iniciovat on-line platby třetím stranám nebo přijímat platby. Služba PayPal také přebírá funkce správce a nabízí služby pro ochranu kupujících. Komponenty Global Payments Europe umožňují zpracovávat platby prostřednictvím platebních karet.

Evropskou provozní společností společnosti PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucembursko, Lucembursko.

Českou provozní společností společnosti Global Payments Europe je společnost Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00  Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, DIČ: CZ27088936, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95419.

Pokud subjekt údajů vybírá jako platební volbu "PayPal" nebo "Global Payments Europe" (též GP webpay) během procesu objednávky přepravy (resp. dobití kreditu potřebného pro zaplacení a odeslání zásilky), budou údaje subjektu údajů automaticky předány společnosti PayPal resp. Global Payments Europe. Volbou této možnosti platby souhlasí subjekt údajů s přenosem osobních údajů, které jsou potřebné pro zpracování plateb.

Osobní údaje zasílané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování plateb. Osobní údaje zasílané službě Global Payments Europe jsou obvykle jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování plateb. Pro provedení zasilatelské smlouvy jsou nutné i takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Předávání údajů je zaměřeno na zpracování plateb a předcházení podvodům. Správce předá osobní údaje společnosti PayPal nebo Global Payments Europe, zejména pokud existuje oprávněný zájem o přenos. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal nebo Global Payments Europe a správcem za účelem zpracování dat budou předávány prostřednictvím společnosti PayPal nebo Global Payments Europe úvěrovým agenturám. Tento přenos je uskutečňován za účelem kontroly totožnosti a bonity.

Služba PayPal a Global Payments Europe může sdělovat osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném k plnění svých smluvních povinností nebo zpracování údajů jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů u společnosti PayPal nebo Global Payments Europe. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány k (smluvnímu) zpracování plateb.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Global Payments Europe jsou k dispozici na adrese https://www.globalpaymentsinc.com/cs-cz/privacy-statement

12. Právní základ pro zpracování

Článek 6 odst. I písm. a slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, kde získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, u které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zásilek nezbytné pro dodání zásilek nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou obzvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

13. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období pro uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

14. Právní nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Upozorňujeme Vás na to, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, ke které nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů by nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, může tento subjekt údajů kontaktovat našeho zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

15. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny ve spolupráci s DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH a právním zástupcem pro ochranu osobních údajů Christianem Solmeckem.