Co nepřepravujeme

Zakázané zboží - Vlastnosti přepravovaných zásilek

Zásilky doručené do sběrného skladu nesmí obsahovat následující předměty:
 1. bankovky a oběžné mince, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobených,
 2. cenné papíry, ceniny a jiné obdobné dokumenty, např. vkladní a šekové knížky, směnky, platební karty, dopisy z bank a úvěrových institucí, SIM karty,
 3. díla umělecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty a sbírky,
 4. ojetá a havarovaná vozidla,
 5. použité a porouchané stroje a zařízení bez uvedení přesného rozsahu poruchy a míry opotřebení či poškození,
 6. živá zvířata,
 7. zbraně a jejich části, střelivo, výbušniny a třaskaviny, vystřelovací a úderové nože, dále „motýlky“, úderové prstýnky tzv. „boxery“, ocelové teleskopické obušky, nunčaky a vrhací hvězdice, nůž s bočně výsuvnou čepelí delší než 8,5 cm (seznam zakázaných zbraní a munice na stránkách německé celní správy), hračky, které mají tvar zbraní nebo jejich částí,
 8. radioaktivní látky,
 9. omamné a psychotropní látky (drogy),
 10. stěhované věci (zavazadla) a věci osobní potřeby bez uvedení přesného rozsahu a míry opotřebení či poškození,
 11. jedovaté a žíravé látky,
 12. nakažlivé biologické látky,
 13. pornografický materiál,
 14. odpad
 15. oxid uhličitý v pevné formě (suchý led),
 16. tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích,
 17. tekutiny, které mohou vytéci z obalu zásilky nebo tímto obalem prosáknout,
 18. snadno rozbitelné věci, které nejsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací se zásilkou nemohly poškodit,
 19. biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
 20. látky spadající do režimu ADR včetně všech druhů odpadu,*
 21. zboží podléhající spotřebním daním, alkohol (lihoviny, víno, pivo, cigarety, tabák, minerální oleje, lehké topné oleje, pohonné hmoty, apod.),
 22. zásilky ze zemí mimo EU,
 23. zásilky dražší než 25.000,00 CZK, nebo s hodnotou převyšující maximální hodnotu odpovědnosti za zásilku vybraného dopravce pro další přepravu specifikovaném v Zasilatelském příkazu. Tuto zásilku je povinen příkazce správně deklarovat a pojistit při uzavření Zasilatelského příkazu v příslušném formuláři zasilatele. V případě neoprávněného předání zásilky převyšující hodnotu 25.000,00 CZK, nebo maximální hodnotu, do které odpovídá vybraný dopravce dle Zasilatelského příkazu, neodpovídá zasilatel za škodu na zásilce převyšující 25.000,00 CZK, nebo hodnotu do které odpovídá vybraný dopravce. Pokud je skutečná hodnota zásilky nižší, než její příkazcem deklarovaná hodnota, pak zasilatel neodpovídá za škodu na zásilce převyšující její skutečnou hodnotu.
 24. Nadrozměrné zásilky. Zasilatel obstarává přepravu zásilek, u nichž celkové rozměry jedné ucelené manipulační jednotky nepřesahují:
  - délku: 200 cm,
  - součet 1 x délky + 2 x šířky + 2 x výšky < 300 cm,
  - váhu: 40 kg (do ČR), 30 kg (do SR)
 25. Léky bez předchozího souhlasu zasilatele. Po schválení je množství omezeno jen pro osobní potřebu.
 26. Zásilky, za které nebylo řádně zaplaceno prodejci.
  V případě, že je Zasilatel informován prodejcem o neuhrazení zásilky, je Příkazci ponechána lhůta 5 dnů pro vysvětlení, zjednání nápravy a úhradu bankovním převodem. Potvrzení o uskutečněné platbě musí být dodáno z e-mailové adresy banky Příkazce. Jestliže nedojde k uhrazení dluhu prodejci, neuhrazená zásilka bude vrácena odesílateli. V případě, že dojde ke zjištění neoprávněného použití kreditní karty v souvislosti s přijímanými zásilkami do Sběrného skladu (jako podklad může sloužit např. vyjádření od provozovatele sítě platebních karet nebo jiné platební metody), vyhrazuje si Zasilatel právo vrátit veškeré zásilky vedené na účtu Příkazce zpět odesílatelům.
 27. Baterie klasifikované jako nebezpečné, všechny poškozené baterie.
 28. Elektronické zařízení obsahující lithiové baterie, pokud je zásilka zasílána letecky. Deutsche Post nepovoluje zasílání letecky čehokoliv, co obsahuje lithiové baterie. Zásilky do 5 kg s lithiovými bateriemi mohou být poslány s UPS (viz instrukce UPS). Zásilku je nutné označit předepsanou nálepkou s vyobrazením lithiové baterie.
 29. Hořlavé látky vč. magnesia, fosforu, kalia, sodíku, hydroxidu sodného, práškového zinku.
 30. Hořlavá kosmetika, jako je lak na nehty, parfémy, toaletní vody a vody po holení, pokud se přepravují letecky nebo v nadlimitním množství.
 31. Plynové a benzínové zapalovače a náplně do zapalovačů, které obsahují hořlavé plyny, pokud se přepravují letecky nebo v nadlimitním množství.
 32. Sirky.
 33. Nebezpečný odpad pro životní prostředí, jako je strojní olej nebo použité baterie.
 34. Výbušniny, jako jsou rozbušky, komponenty airbagů, petardy, prskavky nebo světlice.
 35. Pesticidy, herbicidy a insekticidy toxické.
 36. Oxidanty nebo peroxidy, například bělicí a dezinfekční prostředek, barvy na vlasy a další barviva, která obsahují peroxidy.
 37. Infekční a / nebo biologické látky (UN 2814, UN 2900, UN 3373), které obsahují patogeny nebo jiné látky, které mohou způsobit onemocnění u lidí nebo zvířat, jako jsou bakterie, viry, paraziti, priony.
 38. Generátory plynu airbagu, a předpínače bezpečnostních pásů, jednotlivě nebo po instalaci.
 39. Jedy - toxické látky jako např. arsen, beryllium, kyanid, fluor nebo jed na krysy, které mohou způsobit zranění, nebo dokonce smrt vdechnutím nebo požitím či při kontaktu s pokožkou.
 40. Plyny (hořlavé, nehořlavé, stlačené a toxické plyny) včetně butanu, etanu, metanu, propan, hasicí přístroje, potápěčské vzduchové přístroje, tlakové nádoby.
 41. Oxid uhličitý v pevné formě (suchý led).
 42. Žíravé látky, jako jsou kyseliny, barviva, odstraňovače rzi, hydroxid sodný, rtuť a gallium.
 43. Všechny druhy televizí, LCD monitorů a displejů s úhlopříčkou nad 21 palců, zabalený nábytek nad 15 kg, reproduktory nad 5 kg, toaletní mísy (záchody), umyvadla, zrcadla, bílé zboží nad 5 kg (především kuchyňské vybavení, myčky, lednice, digestoře, varné desky, trouby apod.), nárazníky, spojlery, automobilové blatníky, výfuky, rozměrné části karoserie vozů.
 44. Potraviny pro komerční využití, zboží podléhající rychlé zkáze a potraviny, které nejsou hermeticky uzavřeny. Příkazce je povinen řídit se podle dovozních podmínek v místě určení a předem o nich informovat zasilatele.
 45. Padělané produkty a produkty, které by mohly porušovat ochranné známky a autorská práva třetích stran.
*Poznámka: ADR (Accord Dangereuses Route); nebezpečné předměty, které způsobují hořlavost, žíravost nebo výbušnost, a při nichž může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.